Φωτοσύνθεση είναι η διαδικασία κατά την οποία τα φυτά απορροφούν ατμοσφαιρικό CO2 και μέσω πολύπλοκων βιοχημικών αντιδράσεων που τροφοδοτούνται ενεργειακά από το φως, το μετατρέπουν σε βιομάζα. Η συνολική αντίδραση μπορεί να συνοψιστεί ως εξής:

Equation

Οι κύριες περιβαλλοντικές παράμετροι που επηρεάζουν τη φωτοσύνθεση είναι το φως (σε όρους PAR, Photosynthetically Active Radiation - Φωτοσυνθετικά Ενεργή Ακτινοβολία) και η θερμοκρασία (Τ). Η απόκριση του ρυθμού φωτοσύνθεσης (Α) στην PAR περιγράφεται από μια υπερβολική καμπύλη (Σχήμα 1), ενώ η απόκριση της φωτοσύνθεσης στη θερμοκρασία από μια κωδωνοειδή καμπύλη (Σχήμα 2).

Ένα από τα βασικά πεδία έρευνας του Εργαστηρίου είναι η πραγματοποίηση εποχιακών μετρήσεων φωτοσύνθεσης στο πεδίο (Εικόνα 1). Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται με ένα φορητό Infra Red Gas Analyser (LCpro+, ADC BioScientific Ltd., Hoddesdon, UK), εξοπλισμένο με μια λάμπα led κυανού/ερυθρού φωτός. Οι μετρήσεις χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τυχαίες μετρήσεις σε συνθήκες περιβάλλοντος και μετρήσεις σε ελεγχόμενες συνθήκες (καμπύλες Α-PAR, A-T και A-Ci).

Οι συγκεκριμένες μετρήσεις χρησιμοπούνται για τη μελέτη της εποχιακής φωτοσυνθετικής συμπεριφοράς ειδών που ανήκουν σε διαφορετικές λειτουργικές ομάδες, τη μελέτη της απόκρισης της φωτοσύνθεσης σε συγκεκριμένες περιβαλλοντικές ή οικοφυσιολογικές παραμέτρους (π.χ. απόκριση στην ξηρασία), όπως επίσης και για την παραμετροποίηση ενός μοντέλου πρωτογενούς παραγωγικότητας που έχει αναπτυχθεί στο εργαστήριο (MANTIS, δες αντίστοιχη ενότητα). 

 

 

 

 

A-PAR 350

Σχήμα 1. Εξάρτηση της φωτοσύνθεσης από τη Φωτοσυνθετικά Ενεργή Ακτινοβολία (PAR), μετρημένη στο πεδίο.

A-T 350

Σχήμα 2. Εξάρτηση της φωτοσύνθεσης από τη θερμοκρασία (Τ), μετρημένη στο πεδίο.

Photo1 350

Εικόνα 1. Μέτσηση φωτοσύνθεσης σε Quercus frainetto στο πεδίο με το LcPro+ (ADC BioScientific Ltd.).